سری SPF

قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

قاپک خلاء SPF با پایه قاپک قابل تنظیم
 ساکشن پد وکیوم SPF با پایه قاپک قابل تنظیم
ویژگی های محصول
مشخصات محصول
پارامترهای فنی
ابعاد/مشخصات
بارگیری
بازگشت

ویژگی های قاپک وکیوم سری SPF با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

◇ ساکشن پد (قاپک وکیوم) استاندارد ، مناسب برای کار با قطعه کار با سطح یکنواخت

◇ در دو نوع پایه قاپک فلزی قابل تنظیم برای جبران ارتفاع بین قاپک و سطح قطعه کار

◇ موجود در اندازه های مختلف برای جابجایی و حمل قطعات کاری با اندازه های مختلفکاربردهای قاپک وکیوم سری SPF با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

◇ صفحه فلزی با ارتفاع مختلف

◇ صفحه چوبی با ارتفاع متفاوت

◇ تخته سه لا با ارتفاع مختلف

جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم سری SPf با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

SPF10N -F  E  10 LB6 -M11
    ①       ② ③  ④ ⑤   ⑥

① Model② Level compensator type③ Buffer style④ Buffer stroke
SPF10N-PSPF SeriesE -External spring2 3 4 5 6 10 15 30
⑤ Vacuum port connection⑥  Mounting thread
B4  - Vertical,One touch fittingφ4hose
B6  - Vertical,One touch fittingφ6hose
LB4 - Lateral,One touch fittingφ4hose
LB6 - Lateral, One touch fittingφ6hose
LR1 - Lateral,Rc1/8Female thread
M5  - M5×0.5 
M9  - M9×1 
M11 - M11×1 
M14 - M14×1 
M16 - M16×1.5

جدول انتخاب قاپک وکیوم سری SPf با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

ModelBuffer 
stroke
Vacuum port 
connection
Mounting 
thread
SPF2-3.52.55B4LB4M5
SPF5-8310B6LB6M9
SPF10-15410B6LB6M11
SPF20-50615B6LB6M14
SPF60-951030-LR1M16اطلاعاتی در دست نیست!

تصویر ابعاد قاپک وکیوم سری SPf با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

image.png

جدول مدل ها و اندازه قاپک وکیوم سری SPf با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

Model/SizeABEFJMSBuffer 
stroke
SPF2-FE2B4-M52.0 28.5 588.5M5×0.572.5 
SPF2-FE5B4-M52.0 33.5 1088.5M5×0.575.0 
SPF3.5-FE2B4-M53.5 28.5 588.5M5×0.572.5 
SPF3.5-FE5B4-M53.5 33.5 1088.5M5×0.575.0 
SPF5-FE3B6-M95.0 37.5 61310M9×1123.0 
SPF5-FE10B6-M95.0 51.5 201310M9×11210.0 
SPF6-FE3B6-M96.0 37.5 61310M9×1123.0 
SPF6-FE10B6-M96.0 51.5 201310M9×11210.0 
SPF8-FE3B6-M98.0 38.0 61310M9×1123.0 
SPF8-FE10B6-M98.0 52.0 201310M9×11210.0 
SPF10-FE4B6-M1110.0 53.5 81916M11×1144.0 
SPF10-FE10B6-M1110.0 65.5 201916M11×11410.0 
SPF15-FE4B6-M1115.0 54.0 81916M11×1144.0 
SPF15-FE10B6-M1115.0 66.0 201916M11×11410.0 
SPF20-FE4B6-M1120.0 56.0 81916M11×1144.0 
SPF20-FE10B6-M1120.0 68.0 201916M11×11410.0 


تصویر ابعاد قاپک وکیوم سری SPf با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

image.png


جدول مدل ها و اندازه قاپک وکیوم سری SPf با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

Model/SizeABEFJMSBuffer 
stroke
SPF25-FE6B6-M1425.0 71.0 132417M14×1176.0 
SPF25-FE15B6-M1425.0 88.0 302417M14×11715.0 
SPF30-FE6B6-M1430.0 69.0 132417M14×1176.0 
SPF30-FE15B6-M1430.0 86.0 302417M14×11715.0 
SPF35-FE6B6-M1435.0 71.0 132417M14×1176.0 
SPF35-FE15B6-M1435.0 88.0 302417M14×11715.0 
SPF40-FE6B6-M1440.0 71.0 132417M14×1176.0 
SPF40-FE15B6-M1440.0 88.0 302417M14×11715.0 
SPF50-FE6B6-M1450.0 72.0 132417M14×1176.0 
SPF50-FE15B6-M1450.0 89.0 302417M14×11716.0 


تصویر ابعاد قاپک وکیوم سری SPf با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

image.png

جدول مدل ها و اندازه قاپک وکیوم سری SPf با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

Model/SizeABEFMSBuffer 
stroke
SPF2-FE2LB4-M52.0 35.5 58M5×0.572.5 
SPF2-FE5LB4-M52.0 40.5 108M5×0.575.0 
SPF3.5-FE2LB4-M53.5 35.5 58M5×0.572.5 
SPF3.5-FE5LB4-M53.5 40.5 108M5×0.575.0 
SPF5-FE3LB6-M95.0 50.5 613M9×1123.0 
SPF5-FE10LB6-M95.0 64.5 2013M9×11210.0 
SPF6-FE3LB6-M96.0 50.5 613M9×1123.0 
SPF6-FE10LB6-M96.0 64.5 2013M9×11210.0 
SPF8-FE3LB6-M98.0 51.0 613M9×1123.0 
SPF8-FE10LB6-M98.0 65.0 2013M9×11210.0 
SPF10-FE4LB6-M1110.0 59.5 819M11×1144.0 
SPF10-FE10LB6-M1110.0 71.5 2019M11×11410.0 
SPF15-FE4LB6-M1115.0 60.0 819M11×1144.0 
SPF15-FE10LB6-M1115.0 72.0 2019M11×11410.0 
SPF20-FE4LB6-M1120.0 62.0 819M11×1144.0 
SPF20-FE10LB6-M1120.0 74.0 2019M11×11410.0 
SPF25-FE6LB6-M1425.0 87.0 1324M14×1176.0 
SPF25-FE15LB6-M1425.0 104.0 3024M14×11715.0 
SPF30-FE6LB6-M1430.0 85.0 1324M14×1176.0 
SPF30-FE15LB6-M1430.0 102.0 3024M14×11715.0 
SPF35-FE6LB6-M1435.0 87.0 1324M14×1176.0 
SPF35-FE15LB6-M1435.0 104.0 3024M14×11715.0 
SPF40-FE6LB6-M1440.0 87.0 1324M14×1176.0 
SPF40-FE15LB6-M1440.0 104.0 3024M14×11715.0 
SPF50-FE6LB6-M1450.0 88.0 1324M14×1176.0 
SPF50-FE15LB6-M1450.0 105.0 3024M14×11715.0 


تصویر ابعاد قاپک وکیوم سری SPf با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

image.png


جدول مدل ها و اندازه قاپک وکیوم سری SPf با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم

Model/SizeABEFMSBuffer 
stroke
SPF60-FE10LR1-M1660.0 110.0 2028M16×1.52110
SPF60-FE30LR1-M1660.0 150.0 6028M16×1.52130
SPF80-FE10LR1-M1680.0 112.0 2028M16×1.52110
SPF80-FE30LR1-M1680.0 152.0 6028M16×1.52130
SPF95-FE10LR1-M1695.0 112.5 2028M16×1.52110
SPF95-FE30LR1-M1695.0 152.5 6028M16×1.52130دانلود اطلاعات قاپک وکیوم سری SPF با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم
دانلود
سایر محصولات موجود در این مجموعه
اطلاعاتی در دست نیست!